Slide background

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2023

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Toon Hermans Huis Parkstad
Wilhelminaplein
6411 KW
045-5427788
info@toonhermanshuisparkstad.nl
Het gebruik van persoonsgegevens door Toon Hermans Huis Parkstad
Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt tijdens de intake of via website, email, telefoon en tekstberichten.

Persoonsgegevens

Toon Hermans Huis Parkstad verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Tot welke doelgroep u behoort (patiënt, naaste of nabestaande);
• Vorm van kanker.

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact met u;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het informeren van de doelgroepen over activiteiten;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan ambassadeurs;
• Marketing;
• Nakomen van verplichtingen naar de branchevereniging IPSO.

Grondslagen

Toon Hermans Huis Parkstad verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverlening aan u.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Toon Hermans Huis Parkstad hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen kunnen zijn:
• Het zo efficiënt mogelijk maken van haar dienstverlening;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Toon Hermans Huis Parkstad persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website en sociale media.
In het kader daarvan worden aan deze derden uitsluitend geanonimiseerd persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen deze gegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Toon Hermans Huis Parkstad zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

THHP zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Na twee jaar worden de persoonnlijke gegevens van gasten die niet meer actief gebruik maken van de ondersteuning van THHP geanonimiseerd. Op verzoek kunnen persoongegevens ook eerder geanonimiseerd worden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Toon Hermans Huis Parkstad passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en dat wij aan ambassadeurs terugkoppelingen kunnen geven door middel van anonieme rapportages.
Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Uw rechten

U heeft het recht om Toon Hermans Huis Parkstad een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Toon Hermans Huis Parkstad verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Toon Hermans Huis Parkstad
t.a.v. dhr. A. Winthagen, directeur
Wilhelminaplein 24
6411 KW Heerlen
a.winthagen@toonhermanshuisparkstad.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door THHP, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 maart 2019.
Toon Hermans Huis Parkstad kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.