Slide background

Klachtenregeling Toon Hermans Huis Parkstad

Brancheorganisatie IPSO heeft in 2012 een klachtenregeling opgesteld voor bezoekers/gasten van bij IPSO aangesloten centra. Toon Hermans Huis Parkstad conformeert zich aan deze regeling. Uitgangspunt is dat bij de behandeling van een klacht deze bij voorkeur ter plaatse wordt opgelost. Het verdient daarom aanbeveling dat de klager zijn klacht bespreekt met de perso(o)n(en) die betrokken zijn bij de klacht of met degene die zeggenschap heeft over het onderwerp waar de klacht betrekking op heeft. Dit gesprek kan bijdragen aan een oplossing van de klacht.

De klager heeft echter het recht om zich rechtstreeks tot de klachtencommissie van de IPSO te wenden. Indien een klager ervoor kiest zich rechtstreeks tot de klachtencommissie te wenden, zal dit geen nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van de klacht. De klachtencommissie van IPSO beperkt zich echter tot het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht.

Procedure indienen klachten

1.Klacht van een bezoeker/gast:

  • In eerste instantie zal de klacht, als het een vrijwilliger of aanbieder betreft, met direct betrokkene besproken moeten worden.
  • Als dit moeilijk ligt, kan de bezoeker/gast zich wenden tot de directeur.
  • Besloten kan worden tot een bemiddelingsgesprek tussen gast en vrijwilliger met de directeur als bemiddelaar.
  • Indien de klacht een materieel of structureel probleem betreft, kan de bezoeker/gast zich direct wenden tot de directeur.
  • Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk de klacht in te dienen bij IPSO, zodat de klachtencommissie van de IPSO tot een oordeel komt.

2.Klacht van een vrijwilliger:

  • In eerste instantie zal de vrijwilliger zijn klacht met direct betrokkene bespreken.
  • Als dit niet tot de gewenste oplossing leidt, wordt de klacht aan de directeur voorgelegd.
  • Besloten kan worden tot een bemiddelingsgesprek tussen gast en vrijwilliger met de directeur als bemiddelaar.
  • Indien de directeur en de vrijwilliger er niet uit komen wordt klacht/probleem met één van de bestuursleden besproken.

Vertrouwenspersoon

Indien een bezoeker/gast of een vrijwilliger een situatie of klacht in vertrouwen wil melden of overleggen, dan kan men zich wenden tot onze externe onafhankelijk vertrouwenspersoon.